Shop SEMIC

Nostres certificacions

A SEMIC treballem per ser un agent responsable socialment, que cuidi el medi ambient i lluiti per crear un futur sostenible per a les persones i les comunitats.

Els nostres pilars són la qualitat, l'excel·lència, el compromís, la transparència i la innovació continuada.

Les nostres certificacions oficials ens avalen i demostren els nostres valors.


Gestió ambiental EMAS

El sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) és el Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria, eina desenvolupada per la Unió Europea que reconeix aquelles organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió Mediambiental) i han adquirit un compromís de millora contínua, verificat mitjançant auditories independents.

Nº Registre: ES-CAT-000504. D'acord amb la Resolució de 15 de 04 de 2024 de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental amb allò que preveuen els articles 13 i 14 del Reglament 1221 2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d´organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental.

Emas

QUALITAT I MEDI AMBIENT

A SEMIC apostem per satisfer als nostres clientes i per oferir productes i serveis de qualitat respectuosos amb el medi ambient. Per això estem certificats per OCA (entitat certificadora acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació - ENAC) segons les normes de certificació internacionals ISO 9001:2015 de qualitat i ISO 14001:2015 de medi ambient. Aquestes certificacions avalen el nostre compromís de qualitat i excel·lència en totes les nostres pràctiques de gestió en matèria de serveis IT, qualitat i medi ambient.

Abast: El sistema de gestió de SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. (SEMIC) en Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per a les següents activitats: Comercialització de serveis, de solucions i de productes del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

 

 

SEGURETAT I SALUT A LA FEINA

A SEMIC, ens preocupem del benestar físic i mental dels treballadors i treballadores i per això hem adoptat les millors pràctiques en matèria de Salut i Seguretat al lloc de treball tal com ho acredita el Certificat ISO 45001 de Seguretat i Salut en el treball emès per OCA.

Aquesta certificació avala el nostre compliment de les normes en matèria de Seguretat i Salut a la feina, a nivell local, nacional i internacional i el benestar del nostre equip humà que disposa d'un lloc de treball segur, saludable i confortable.

Abast: El sistema de gestió de SERVICIS MICROINFORMÀTICA, S.A. (SEMIC) a Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per a les següents activitats: Comercialització de serveis, de solucions i de productes del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

 

 

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

La seguretat de la informació ens preocupa, per això hem implantat la ISO 27001:2017 que garanteix la confidencialitat i integritat de les dades i de la informació, així com dels sistemes que la processen. L’estàndard ISO 27001:2017 per als Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació ens permet avaluar el risc i aplicar els controls necessaris per tal de mitigar-los o eliminar-los.

Abast: Certificat del sistema de gestió de seguretat de la informació de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA (SEMIC) en Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per al sistema d’informació que suporta els següents processos: La comercialització de productes, serveis i solucions relacionades amb la tecnologia de la informació i les comunicacions. D'acord amb la Declaració de Aplicabilitat versió 1.0.

 

 

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURITAT

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és un conjunt normatiu que possibilita crear i mantenir les condicions necessàries de seguretat en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures que garanteixin la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, per facilitar l'exercici de drets i compliment de deures a través d'aquests mitjans. Per als ciutadans, destinataris últims del servei públic, suposa la garantia que les entitats públiques amb les que es relacionen reuneixen les condicions de seguretat necessàries per a salvaguardar la seva informació i els seus drets.

Abast: Els sistemes d'informació de SERVEIS MICROINFORMÀTICA S.A. (SEMIC) han estat auditats i acceptats conforme amb les exigències del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica, segons s'indica en el corresponent informe d’auditoria de 23/02/2024 per:

 

  • CATEGORIA MITJANA: Els sistemes d'informació que donen suport als serveis gestionats d'impressió i gestió documental i implantació i manteniment de sistemes.

Categoría Media

 

GESTIÓ DELS SERVEIS TI

La gestió del servei que ens ocupa, per un sistema implantat ISO 20000: 2018, que estableix una implementació efectiva i un plantejament estructurat per desenvolupar serveis de tecnologia d’informació fiables en el referent a la gestió de serveis de TI. El estàndard ISO 20000: 2018 per a la gestió dels serveis TI ajudarà a les empreses a obtenir serveis TI més efectius i a incorporar les millors pràctiques internacionals en la gestió de serveis TI.

Abast: Els serveis de sistemes gestionats d’impressió i gestió documental i implantació i manteniment de sistemes i infraestructures, prestats des d’instal·lacions nocturnes de Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, H1 2 - 25003 LLEIDA

 

SGS ISO  Certificats de Seguretat

 

Procés de Remanufacturació

A SEMIC comptem amb la certificació BS 8887-220:2010 de disseny per a la fabricació, el muntatge, el desmuntatge i el processament al final de la vida útil dels dispositius tecnològics.

Aquest segell garanteix que els nostres productes remanufacturats d´impressió, audiovisuals i telecomunicacions, així com els seus accessoris i components relacionats, compten amb el standard de qualitat equiparable a un producte nou.

Aquesta certificació és un pas més en el nostre compromís amb la qualitat, excel·lència, reciclatge i economia circular.

Procés de Remanufacturació

Responsabilitat Social Empresarial

A SEMIC volem contribuir, a través de les noves tecnologies, a millorar el treball de les persones, les empreses, les administracions públiques i la societat en general, i volem ajudar a fer que el planeta sigui sostenible.

Som responsables amb els impactes que ocasiona la nostra activitat empresarial a l'entorn, concretament a l'àmbit social, el mediambiental i l'econòmic, i treballem per crear una comunitat més justa, ètica i sostenible amb accions basades en la Responsabilitat Social Corporativa.

Per això ens hem certificat en Responsabilitat Social Empresarial per ADOK.

Abast: Certificació en Responsabilitat Social Empresarial per ADOK, segons els requisits de la norma RSE 100 (Model de gestió de la Responsabilitat Social basat en la norma SGE21 de Forètica, la norma UNE-ISO 26000 i el Model efr de la Fundació Masfamília).

Responsabilitat Social Empresarial

 
×
×
×